تعاریف و شرایط
منوي اصلي

 

 


 

ماده1: انواع عضويت در انجمن عبارتست از: عضويت پيوسته، وابسته، دانشجويي، افتخاري و موسسات.

عضويت پيوسته
موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

عضويت وابسته
افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي‌توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند:
الف- كساني كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته هاي مذكور در بخش عضویت پیوسته شاغل باشند.

عضويت دانشجويي
كليه دانشجوياني كه در رشته هاي مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك به تحصيل اشتغال دارند.

عضويت افتخاري
شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام آنان در زمينه‌هاي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند.

اعضای موسسات (حقوقي)
سازمان‌هايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت ‌دارند مي‌توانند به عضويت انجمن در آيند.
تبصره1: افرادي كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بخش عضویت پیوسته مي‌باشند با تصويب هيات مديره مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره 2: اعضای موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

ماده2: هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهند كرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه ادعايي نسبت به دارايي انجمن ايجاد نمي‌كند.
تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت سالانه معاف هستند.

ماده3: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:
1-8- استعفاي كتبي
2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره1: تاييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.
تمامی افرادی واجد موارد فوق می باشند جهت ثبت نام باید تصویر یک قطعه عکس را همراه با تصویر کارت ملی و تصویر مدرک خود به انجمن ایمیل نمایند. 

تعداد بازدید : 11249


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami