اساسنامه
منوي اصلي

 

 


 

اساسنامه انجمن مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك ایرانفصل اول- كليات و اهداف

ماده1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و فن‌آوري و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط به انجمن مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود. تشكيل مي‌گردد.

ماده2: انجمن موسسه‌اي غير انتفاعي است و در زمينة هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي ‌است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

ماده3: مركز انجمن در شهر تهران به نشاني ميدان آزادي خيابان معراجي سازمان نقشه‌برداري كشور مي‌باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن‌هاي علمي مي‌تواند در هر منطقه‌ از كشور تشكيل شود.
تبصره: هيات مديره مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار اعلام و كتبا به اطلاع كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري برسد.

ماده4: انجمن از تاريخ تصويب اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي‌ايران مي‌باشد.

فصل دوم – وظائف و فعاليت‌ها

ماده5: به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
1-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي بين محققاني كه به گونه‌اي با علوم مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك سر و كار دارند.
2-5- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزشي و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي.
5-5- تشكيل گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.
6-5- انتشار كتب و نشريات علمي.

فصل سوم – انواع و شرايط عضويت

ماده6: انواع عضويت در انجمن عبارتست از: عضويت پيوسته، وابسته، دانشجويي، افتخاري و موسسات.
1-6- عضويت پيوسته
موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
2-6- عضويت وابسته
افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي‌توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند:
الف- كساني كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته هاي مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.
3-6- عضويت دانشجويي
كليه دانشجوياني كه در رشته هاي مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك به تحصيل اشتغال دارند.
4-6- عضويت افتخاري
شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام آنان در زمينه‌هاي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند.
5-6- اعضاء موسسات (حقوقي)
سازمان‌هايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت ‌دارند مي‌توانند به عضويت انجمن در آيند.
تبصره1: افرادي داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 مي‌باشند با تصويب هيات مديره مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره 2: اعضا موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

ماده7: هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهند كرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه ادعايي نسبت به دارايي انجمن ايجاد نمي‌كند.
تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت سالانه معاف هستند.
ماده8: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:
1-8- استعفاي كتبي
2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره1: تاييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

فصل چهارم- اركان انجمن

ماده9: اركان اصلي عبارتند از:
الف- مجمع عمومي
ب- هيات مديره
ج- بازرس

الف- مجمع عمومي
ماده10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.
1-10- مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار تشكيل مي‌شود و با حضور يا راي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات اكثريت آرا معتبر است.
2-10- در صورتيكه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيابد، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.
3-10- مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس(بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.
تبصره1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي با آگهي در روزنامه كثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.
تبصره 2: يك سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيما اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند مشروط بر اينكه هيات مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشند و در چنين حالتي ايشان در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيات مديره و بازرس تصريح نمايند.
تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصرا موضوعي خواهد بود كه در تقاضا نامه ذكر شده است و هيئت رئيسه مجمع از ميان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده11: وظائف مجامع عادي و فوق اعاده
1-11- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس (يا بازرسان)
2-11- تصويب خط مشي انجمن
3-11- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (يا بازرسان)
4-11- تعيين ميزان حق عضويت و تصويب تراز نامه
5-11- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
6-11- هيئت مديره و بازرس
7-11- تصويب انحلال انجمن
8-11- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه آتي انجمن.
تبصره1: مجمع عمومي توسط هيات رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند.
تبصره2: اعضاي هيئت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند.
تبصره3: اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس كانديدا نموده‌اند.
تبصره4: مجمع عمومي فوق‌العاده تنها به منظور تصميم‌گيري در موارد بندهاي 1-11، 2-11، 3-11، 4-11، 5-11،‌6-11 و 7-11 تشكيل مي‌شود.

ب- هيات مديره
ماده12: هيات مديره انجمن مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌ البدل مي‌باشد كه هر سه سال يك‌بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.
1-12- هيچيك از اعضا نمي توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيات مديره انتخاب شوند.
2-12- عضويت در هيات مديره افتخاري مي‌باشد.
3-12- هيت مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب تشكيل جلسه داده و با راي كتبي نسبت به تفكيك وظائف خود اقدام مي‌نمايد.
4-12- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي رئيس و خزانه‌دار و يا افراد مجاز از طرف آنها همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئيس يا نايب رئيس معتبر است.
5-12- هيات مديره موظف است برحسب نياز هر يك ماه تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوت‌نامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيات مديره حداقل هفت روز است.
6-12- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.
7-12- كليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورت‌جلسات هيات مديره نگهداري مي‌شود.
8-12- شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
9-12- در صورت استعفا، ‌بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره ، عضو علي‌ البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
10-12- شركت بازرس (يا بازرسان) در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي مجاز است.
11-12- هيات مديره موظف است ظرف مدت حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد.
تبصره: هيات مديره پيشين تا تاييد هيات مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده13: هيات مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظائف و اختيارات آن به شرح زير است:
1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه
2-13- تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن، ‌تعيين وظائف و نظارت بر فعاليت‌ آنها.
3-13- هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال منقول و غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است، ‌انجام دهد.
4-13- جز در باره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي است، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي‌باشد.
5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتجلسه درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير.
7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي.
8-13- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظائف انجمن.
9-13- جذب هدايا و كمك‌هاي مالي
10-13- اهداي بورس هاي تحقيقاتي و آموزشي
11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
12-13- ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري

ج- بازرس
ماده14: مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان علي البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‌نمايد.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده15: وظائف بازرس
1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
2-15- بررسي گزارش سالانه هيات مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي
3-15- گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيات مديره براي بررسي در دسترسي بازرس يا بازرسان قرار گيرد.

فصل پنجم- گروه‌هاي علمي انجمن

ماده16: انجمن مي تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيات مديره تعيين مي‌شود به فعاليت مي‌پردازند.
1) كميته آموزش و پژوهش
2) كميته انتشارات
3) كميته آمار و اطلاعات
4) كميته پذيرش و روابط عمومي
5) كميته گردهمايي‌هاي علمي
6) 1-16- تهيه و تصويب آيين نامه تشكيل گروه‌ها و كميته‌ها با انجمن است.

فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه

ماده17: منابع مالي انجمن عبارتند از:
1-17- حق عضويت اعضا
2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي
3-17 دريافت هدايا و كمك‌ها
4-17- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده18: درآمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح‌ آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري ارسال مي‌شود.

ماده19: كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانك‌هاي كشور نگهداري مي‌شود.

ماده20: هيچيك از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي تواند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايد.

ماده21: كليه مدارك و پرونده‌هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت‌هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت‌دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده22: هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري معتبر است.

ماده23: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده24: در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه‌اي را براي پرداخت بدهي و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيات تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي كليه دارايي‌هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظر وزارت علوم، ‌تحقيقات و فن‌آوري به يكي از موسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.

ماده25: اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل، بيست و پنج ماده و تبصره در جلسه مورخ 29/11/1390 مجمع عمومي به تصويب رسيد.

محل امضاي هيئت رئيسه جلسه مجمع عمومي
تعداد بازدید : 22448


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami